Privacy Statement


V4 24-11-2020 | 14:05:26

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de door sponsors, donateurs, giftgevers, vrijwilligers, actiestarters, deelnemers en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website Vluchtelingenwerk Nederland.

VluchtelingenWerk Nederland is eigenaar van deze website en de via deze website verkregen data. VluchtelingenWerk Nederland bepaalt het doel waarvoor de data worden verwerkt. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is VluchtelingenWerk Nederland de 'Verwerkingsverantwoordelijke'. Deze website is gemaakt met Kentaa, een product van Kentaa B.V. Kentaa is op grond van de AVG 'Verwerker'. Kentaa is verplicht om adequate technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw Persoonsgegevens te beschermen. VluchtelingenWerk Nederland heeft met Kentaa een Verwerkersovereenkomst gesloten waarin dit expliciet is opgenomen.

Versie 24 september 2018

VluchtelingenWerk respecteert jouw privacy

VluchtelingenWerk Nederland respecteert de privacy van haar donateurs, vrijwilligers, samenwerkingspartners, actievoerders en bezoekers van de website. Jouw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt en aan de gedragscodes van Goede Doelen Nederland. Ook hebben wij het keurmerk Erkenning van het CBF (toezichthouder van Goede Doelen) en volgen wij als lid van de branchevereniging voor Data Marketing (DDMA) de gedragscodes van deze organisatie.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief printmedia, radio, televisie en internet) van VluchtelingenWerk Nederland. Wij kunnen de privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. De datum staat bovenaan de verklaring. 

Over VluchtelingenWerk Nederland
VluchtelingenWerk Nederland is een charitatieve instelling die de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland behartigt, van binnenkomst tot en met de integratie in de samenleving. Om dit te kunnen doen werven wij donateurs en andere geïnteresseerden. Wij verwerken de persoonsgegevens die deze (potentiële) donateurs, geïnteresseerden en andere relaties aan ons verstrekken, evenals data die wij verkrijgen uit bezoeken aan en het gebruik van onze websites vluchtelingenwerk.nl, actie.vluchtelingenwerk.nl en actievoorvluchtelingenwerk.nl.

Voor wie is de privacyverklaring van toepassing?
Als je aan VluchtelingenWerk doneert, actie voor ons voert, een artikel bij ons bestelt of op een andere manier contact met ons hebt, leggen wij jouw gegevens vast. Die hebben wij nodig voor het uitvoeren van de relatie die je met ons aangaat.

Wij zijn verantwoordelijk voor je persoonsgegevens
VluchtelingenWerk is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens zeer belangrijk. Dit betekent onder meer dat we vertrouwelijk met je persoonsgegevens omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat we gegevens zullen verwijderen indien we deze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden.
De verantwoordelijke voor alle hieronder genoemde verwerkingen van persoonsgegevens is Vereniging VluchtelingenWerk Nederland, Surinameplein 122, 1058 GV Amsterdam (KVK 40532333)

De momenten waarop we je persoonsgegevens ontvangen
Voor het begeleiden van vluchtelingen zijn wij onder meer afhankelijk van onze donateurs. Bij het doen van een donatie aan VluchtelingenWerk wordt o.a. je naam, adres en rekeningnummer verwerkt. Deze gegevens zijn nodig voor het registreren en verder verwerken van je donatie.
Ook als je gebruik maakt van onze diensten kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat je contact opneemt met onze Publieksservice per e-mail of telefoon, of als je een donatie doet per SMS of als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief. In dit geval verwerken we o.a. je telefoonnummer, e-mailadres of je naam.
Daarnaast kunnen wij je gegevens verwerken die je online met ons deelt. Denk bijvoorbeeld aan het tekenen van een petitie, je online actiepagina, en je persoonsgegevens (zoals je geslacht of woonplaats) die zijn af te leiden van social media. Hierdoor kunnen we je gerichte en relevante informatie aanbieden of kunnen we kijken wie er in een bepaalde regio belangstelling heeft. Hierbij proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij je persoonlijke interesses.

 

 

 

 

Voor welke doeleinden worden je persoonsgegevens verwerkt?
Wij gebruiken je persoonsgegevens omdat het nodig is voor het verwerken van donaties. Ook kunnen we je gegevens gebruiken zodat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren én onze boodschap verder kunnen verspreiden.
We verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het kunnen verwerken van donaties of die bijdragen aan het realiseren van onze missie. Concreet gezegd verwerken we je persoonsgegevens zodat we onder andere:

 • donaties kunnen verwerken en beheren
 • een leden- en donateursadministratie kunnen voeren
 • kunnen vastleggen wie heeft getekend voor een petitie
 • donateurs  en nieuwsbriefabonnees kunnen informeren over ons werk
 • kunnen bijhouden wie we wel én niet mogen benaderen met onze marketingcommunicatie
 • nieuwe campagnes kunnen promoten en kunnen vragen om een nieuwe donatie te maken
 • onderzoek kunnen uitvoeren onder donateurs en leden 
 • eventuele geschillen kunnen behandelen
 • onze financiële administratie kunnen beheren en zodat we kunnen voldoen aan de fiscale wetgeving

Om je te kunnen informeren over nieuwe campagnes en je te kunnen vragen om een nieuwe donatie, gebruikt VluchtelingenWerk het e-mailadres van haar donateurs tevens om je te bereiken via social media kanalen, bijvoorbeeld Facebook. VluchtelingenWerk gebruikt het e-mailadres van haar donateurs en relaties voor Custom Audience targeting via Facebook. VluchtelingenWerk maakt een Custom Audience aan door e-mailadressen van haar leden te uploaden in een advertising-tool van Facebook, zodat deze groep kunnen benaderen voor een specifieke Facebookcampagne.
VluchtelingenWerk Nederland gebruikt de Facebook-pixel om de effectiviteit van advertenties te meten. Via de privacy instellingen van het social media kanaal, zoals bijvoorbeeld Facebook, kunt u zich afmelden voor advertenties of uw voorkeuren wijzigen.
Indien je geen deel uit wilt maken van een Custom Audience kun je contact opnemen met de donateursservice: 020 346 72 07 of een e-mail sturen naar donateurs@vluchtelingenwerk.nl. Of lees ons cookiestatement hieronder. 

Op welke grondslagen worden je persoonsgegevens verwerkt?
VluchtelingenWerk verwerkt persoonsgegevens uitsluitend indien zij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De grondslag voor het verwerken van je persoonsgegevens kan  gebaseerd zijn op de naleving van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld op grond van fiscale wetgeving zijn wij verplicht om bepaalde financiële gegevens te bewaren.
In de meeste gevallen is de grondslag gebaseerd op basis van je expliciete toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang. Bijvoorbeeld bij het geven van een donatie kan je toestemming  geven om een nieuwsbrief van VluchtelingenWerk te ontvangen. Je kan de toestemming die je aan ons hebt gegeven ten alle tijde intrekken. Wij zullen de gegevens die worden verwerkt op basis van jouw toestemming dan niet verder gebruiken of verwerken.

Krijgen derden ook gegevens van Vluchtelingenwerk?
Wij verstrekken gegevens nooit aan derden voor commerciële doeleinden. Wel gebruiken we voor de uitvoering van onze eigen (fondsenwervende) activiteiten zorgvuldig geselecteerde leveranciers (verwerkers). Met deze verwerkers sluiten wij overeenkomsten om er zeker van te zijn dat zij jouw gegevens alleen volgens onze instructie en volgens de wettelijke vereisten behandelen.

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig
We verwerken je persoonsgegevens zolang nodig voor bovenstaande doelen. Bijvoorbeeld VluchtelingenWerk is verplicht om financiële gegevens ten minste 7 jaar te bewaren vanwege fiscale wetgeving.
Je hebt verschillende rechten als het gaat om je persoonsgegevens

 1. Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie, overdraagbaarheid van je persoonsgegevens en verwijdering van je persoonsgegevens (recht op gegevenswissing).
 2. Je hebt het recht van bezwaar. Dit betekent dat je bezwaar kunt maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing en/of (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie.
 3. Je hebt het recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken als hiervoor gegronde redenen zijn, bijvoorbeeld omdat je de juistheid van de persoonsgegevens die VluchtelingenWerk verwerkt, betwist of u bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door VluchtelingenWerk, kan je hierom verzoeken.

Als je een verzoek doet, zullen we beoordelen of we je verzoek in behandeling kunnen nemen. We kunnen het verzoek bijvoorbeeld niet in behandeling nemen als we je identiteit niet kunnen vaststellen. Als we het verzoek afwijzen, zullen we schriftelijk motiveren waarom we niet aan het verzoek kunnen voldoen.
Je hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over het gebruik van persoonsgegevens door VluchtelingenWerk.

Je kunt je uitschrijven voor campagnes en nieuwsbrieven
Als je een donatie hebt gedaan kan je adres, e-mailadres of telefoonnummer door ons worden gebruikt zodat we je kunnen informeren over onze nieuwe campagnes. Dit kan gebeuren per post, e-mail of telefoon. In iedere e-mail of na elk telefoongesprek hebben we een mogelijkheid opgenomen om je uit te schrijven tegen deze vorm van communicatie. Je kunt ook bellen naar 020 346 72 07 of een e-mail sturen naar donateurs@vluchtelingenwerk.nl om je uit te schrijven.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Hoe zit het met links naar andere websites?
Op onze site staat een aantal links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die partijen met je gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacy-statement van de site die je bezoekt.

En met de links naar Social Media?
Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de sociale media zelf, die onder meer cookies plaatst. Lees de privacy statements van deze sociale media om te zien wat zij doen met je persoonsgegevens.

Vragen
Wij nemen je privacy serieus. Bij vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot deze privacyverklaring kun je altijd contact met ons opnemen. 

Vereniging VluchtelingenWerk Nederland
Surinameplein 122
1058 GV Amsterdam
Of stuur een e-mail naar privacy-landelijkbureau@vluchtelingenwerk.nl. Bellen kan naar 020 346 72 00

Daarnaast kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de Medewerker Gegevensbescherming via privacy-landelijkbureau@vluchtelingenwerk.nl. Of met onze Functionaris Gegevensbescherming via fg@vluchtelingenwerk.nl